തെറിവിളി കമന്റുകളും സ്പാം കമന്റുകളും ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടും...

Wednesday, August 11, 2010

237.WEEPING MIND (വീപ്പിങ് മനസ്സ്)

"SHE NEVER CALLS ME DEAR
BUT ALWAYS BEHAVE AS MY DEAREST
SHE NEVER GIVES ME ANYTHING
BUT ALWAYS BUYS EVERYTHING FROM ME
SHE NEVER SPEAKS NOTHING TO ME
BUT SPEAKS LOT ABOUT OTHERS
SHE NEVER READY TO SHARE HER
BUT ALWAYS TRY TO CAPTURE ME……

THUS

ONES AFTER LONG TIME
SHE CANT LOST ANYTHING
OTHER THAN MY PRESENCE
BUT I LOST MYSELF ALSO
MY DEAREST LOVER

BECAUSE I LOVE HER
SHE TRY TO LEARN HOW TO LOVE.
YES! LOVE IS A POISON
IF IT IS HANDLED CAREFULLY

SO BE CAREFULL………
ALSO BEHIND EVERY SWEET SMILE, SWEET WRITING'S, SWEET WORDS
SWEET OF ALL

THERE IS A CRUEL HEART OF ALSHIMA"

കൂതറയിലെ എന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റ്
ഇത് ഒരു കവിത ആണ്‌ അങനെ തോന്നണം അല്ലെങ്കില്‍ നിങള്‍ എന്തു വിചാരിക്കും
ഗ്രാമറിന്റെ അസ്കിത കുറവാണ്‌ ക്ഷമാപണം ആദ്യമേ
ഈ കൂതറ പോസ്റ്റ് വായിച്ച് അഭിപ്രായിക്കണം